21x Reproduktor- podmínky soutěže

 

Všeobecné soutěžní podmínky a pravidla soutěže

 

Soutěž o bezdrátový reproduktor

 (dále jen „Soutěž“)

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je vymezení Pravidel výše uvedeného marketingového projektu pořádaného společností Krevní centrum s.r.o., tř. T. G. Masaryka 495, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČ: 26798981 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě odd. C, vložka 27334, dne 10. 3. 2003 (dále jen „Pořadatel“).

 

2. Pravidla soutěže

 2.1. Pořadatel vydává tato pravidla Soutěže „Soutěž o bezdrátový reproduktor“ (dále jen „Pravidla“), kterými jsou stanoveny podmínky Soutěže a práva a povinnosti účastníků Soutěže. Pravidla budou vždy v dostatečném předstihu před zahájením Soutěže uveřejněna na webových stránkách Pořadatele a sociálních sítích, které jsou uvedeny na webových stránkách Pořadatele.

 

3. Definice použitých pojmů

3.1. Účastníkem je fyzická osoba, která se účastní Soutěže vyhlášené Pořadatelem a která splní veškeré stanovené podmínky.

3.2. Výhercem Soutěže je Účastník, který splní podmínky Soutěže, a kterého v souladu s Pravidly Soutěže Pořadatel určí za Výherce.

3.3. Za vyhlášení Soutěže je považováno zveřejnění konání Soutěže Pořadatelem na webových stránkách a sociálních sítích Pořadatele, které se řídí dle těchto Soutěžních Pravidel. 

3.4. Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže. 

3.5. Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže.

 

4. Účastníci soutěže

4.1. Účastníkem Soutěže se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou u Pořadatele registrovány jako dárci krevní plazmy nebo dárci krve a které zároveň splní veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly (dále jen „Účastník”). 

4.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby, které jsou ve vztahu k těmto osobám osobou blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příp. osoby, kterým účast v Soutěži zakazují právní předpisy vztahující se na tyto osoby. 

4.3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

 

5. Účast v soutěži a její průběh 

5.1. Soutěž probíhá v provozovnách pořadatele, které jsou určeny k darování krevní plazmy či krve, specifikovaných na internetových stránkách Pořadatele u konkrétní Soutěže. 

5.2. Podmínky Soutěže jsou následující: 

a. Účastník Soutěže se přihlásí do Soutěže na základě absolvování řádného odběru krevní plazmy či krve Pořadatelem a následným vhozením soutěžního lístku s čárovým kódem tohoto odběru dárce, kdy kód dárce obdrží při odběru, do losovacího boxu, který bude umístěn na viditelném místě v místě konání soutěže, a to do doby Ukončení soutěže pod bodem 9.1 

b. Účastník Soutěže se může do Soutěže přihlašovat opakovaně, tedy vhozením soutěžního lístku s čárovým kódem odběru dárce po každém řádně provedeném odběru krevní plazmy nebo krve.

c. Vhozením soutěžního lístku do losovacího boxu se Účastník přihlašuje do Soutěže, vyslovuje souhlas s Pravidly soutěže, a zavazuje se je dodržovat.

 

6. Výhry v soutěži

6.1. Výhrou v Soutěži je bezdrátový reproduktor (dále jen „Výhra“). 

6.2. Počet Výher v Soutěži, pro které se bude losovat výherce, jsou tři na každé ze zveřejněných provozoven Pořadatele, které je uvedeny na webových stránkách Pořadatele. 

6.3. Pořadatel stanoví toto pořadí výher: první místo bezdrátový reproduktor, druhé místo bezdrátový reproduktor, třetí místo bezdrátový reproduktor. 

6.2. Výherce bude zvolen nejpozději do data uvedeného pod bodem 7.3.

 

7. Určení výherce 

7.1. Výhercem v Soutěži se může stát jen ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky Soutěže (dále jen „Výherce“). 

7.2. Výherce bude určen na základě soutěžního lístku s čárovým kódem, který bude vylosován zaměstnancem Pořadatele v sídle Pořadatele za přítomnosti jednatele společnosti nebo jím pověřené osoby, a to formou vytažení třech lístků, ze soutěžních lístků vložených do slosovacích boxů splňujících veškeré náležitosti podmínek Soutěže 

7.3. Zaměstnanec Pořadatele náhodně vylosuje Výherce do pěti pracovních dnů ode dne skončení Soutěže, tedy: od 2.1. 2024 do 8.1. 2024 postupem dle předchozího odstavce. 

7.4. Vylosovaný výherce bude neprodleně kontaktován telefonicky nebo sms zprávou ze strany Pořadatele o jeho výhře a za účelem předání Výhry. Pořadatel je povinen kontaktovat Výherce do 10 pracovních dnů od jeho určení 

7.5. Účastník, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele dle odst.  7.4 do 5 pracovních dnů, v opačném případě právo na Výhru zaniká.

 

8. Informace o zpracování osobních údajů 

8.1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže poskytuje osobní údaje Pořadateli jakožto správci osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR).

 

9. Doba trvání soutěže 

9.1. Doba trvání soutěže je od 9.10. 2023 (začátek Soutěže) do 29.12. 2023 (ukončení Soutěže).

 

10. Změna pravidel soutěže 

10.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla Soutěže. 

10.2. Pravidla v aktuálním znění jsou vždy zveřejněna na internetových stránkách Pořadatele Soutěže.

10.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit Soutěž.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není loterií ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, nýbrž je spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 

11.2. Pořadatel je oprávněn kdykoli vyloučit Účastníka, a to zejména v případě, že bude mít podezření, že dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání. 

11.3. Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za případné vady a škody vzniklé nebo způsobené v souvislosti s realizací a užíváním Výhry. Pořadatel také neodpovídá za chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Soutěže podle těchto Pravidel.11.4. V případě zrušení Soutěže nemají Účastníci nárok na náhradu vynaložených nákladů či škod, které by jim případně v souvislosti se Soutěží vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky. 

11.5. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.

 

Tato Pravidla jsou účinná ode dne 5.10. 2023