Autologní odběr (autotransfuze)

INFORMACE PRO LÉKAŘE

Autologní odběr (autotransfuze)

 

je odběr plné krve. Konečné transfuzní přípravy z odběru slouží výhradně k hemoterapii pacienta, kterému byl odběr proveden. Vylučuje přenos původců transfuzí přenosných infekcí, aloimunizaci a vylučuje další komplikace, které jsou spojené s podáním allogenní/ dárcovské /krve. Autologní odběr krve je žádoucí u pacientů s klinicky významnými protilátkami.

 

I. Návrh na autologní odběr podává lékař operačního týmu.

II. Autotransfuzi, pak indikuje praktický lékař nebo lékař odborné ambulance.

 

Indikující lékař hodnotí způsobilost k odběru

 1. Musí posoudit zdravotní stav pacienta s ohledem k diagnosám, terapii, anamnéze, klinickému vyšetření, laboratorním nálezům. U závažných onemocnění kardiologických, neurologických či jiném vážném onemocnění je nutné vyjádření specialisty.
 2. Je žádoucí, aby indikující lékaři zhodnotili: mobilitu pacienta, jeho váhu, stav periferních žil, způsobilost k odběru, ev. kolapsové stavy a jiné komplikace, které mohou souviset s odběrem.
 3. K autotransfuzi neodesílá pacienty, kteří užívají antibiotika, mají průjmové onemocnění. (riziko bakteriémie)
 4. Pacienty, kteří užívají antikoagulantia, nutno hodnotit velmi individuálně. Lze odebrat pacienta, jehož aktuální INR dosahuje hodnoty maxim. 3,0. V tomto případě bude k aplikaci použita jen AEBR a plazma bude zlikvidována.
 5. Indikující lékař pacientovi zajistí včasnou medikaci preparáty železa, a to 2 týdny před plánovaným odběrem.
 6. Preparáty ze skupiny antiagregačních léků (Anopyrin, Godasal, Stacyl) dop. 3-5 dnů před plánovaným odběrem vysadit.

 

Individuální posouzení způsobilosti k odběru

 1. Odběr nebude proveden při aktuálně probíhajícím průjmovém onemocnění, při aktuální antibiotické terapii.
 2. Věk dárce zejména nad 70 let, a váha, je-li pod 50kg.
 3. Těhotenství – vždy nutná domluva s gynekologem.
 4. Jiná závažná onemocnění (dekompensovaná hypertenze, srdeční arytmie hemodynamicky závažné, srdeční dekompensace, projevy ischemie v den dárcovství, akutní respirační infekt, epilepsie, závažná neurologická onemocnění, cévní mozková příhoda, nedostatečnost ledvin, porucha metabolismu a výživy, syfilis, systémové revmatické choroby, poruchy krvetvorby, koagulopathie a další).

 

Absolutní kontraindikace k autolognímu odběru

 1. Infarkt myokardu v kratší době než 3 měsíce, instabilní AP, AV blok II. III. St, těžké koronární postižení, srdeční vada s cyanosou, těžká aortální stenosa, oběhová nestabilita
 2. Nekontrolovaná či na terapii rezistentní hypertenze
 3. Osoby s onemocněním nebo mající v anamnéze : hepatitidu B, hepatitidu C, infekci HIV 1 a 2, infekci HTLV I a II.
 4. Probíhající bakteriální infekce
 5. Užívání antibiotik. Stav po infarktu myokardu. Kardiostimulátor. Diabetes melitus na injekční insulínové léčbě. Antiagregační léčba-pokud není 3 dny vysazena. Antitrombotická léčba-pokud není 7 dní vysazena.

 

Autologní odběr

Samotný autologní odběr plné krve trvá do 12 minut a následně je krev dále zpracována a vyšetřena v předepsaných testech.

Preferované množství odebrané autologní plné krve se pohybuje v rozmezí 405 460ml, v návaznosti na hodnoty krevního obrazu.

a) erytrocyty bez buffy coatu resuspendované (AEBR)

b) čerstvě zmražená plazma / AP/

 

1. Pacient musí být informován o vyšetřeních, která se v souvislosti s autologním odběrem provádějí:

 • před odběrem krevní obraz,
 • po odběru pak HBsAg, anti HCV, HIV, Syfilis (tato vyšetření se provádějí 1x v sérii požadovaných autologních odběrů), krevní skupina a protilátky proti červeným krvinkám
 • při patologii v testech na HIV, žloutenku typu B a C a syfilis je postupováno podle platné legislativy
 • transfuzní služba Krevního centra zajišťuje konfirmaci patologických nálezů v Národních referenčních laboratořích a spolupracuje s odbornými ambulancemi. Informace o konfirmaci patologických testů, je sdělena také pracovišti, které pacienta připravuje k operaci. To pak pacientovi sdělí rozhodnutí, zda další požadovaný odběr bude či nebude proveden. Výsledek konfirmačního testu je sdělen lékaři, který autotransfuzi indikuje nebo navrhuje.
 • v případě že autologní odběr a z něj vyrobené transfuzní přípravky nebudou pacientovi podány – budou zlikvidovány.

2. Bude-li potřeba větší hemosubstituce než je počet připravených autologních transfuzních přípravků nebo u pacienta nebyl proveden autologní odběr vůbec, je možno pacientovi aplikovat allogenní transfuzní přípravky.

3. Převoz autologních transfuzních přípravků do místa určení zajišťuje převozní služba Krevního centra s.r.o.

 

Základní podmínkou k odběru je dobrý zdravotní stav pacienta

Konečné rozhodnutí o provedení autologního odběru je na lékaři TS Krevního centra s.r.o.

Žádáme ošetřující praktické lékaře a odborné lékaře aby pacientovi podali předběžné poučení:

 

Informace o odběru krve k autotransfuzi

Vlastní, autologní krev je pro pacienta výhodnější než krev darovaná, allogenní. Předchází se tak potransfuzním komplikacím a eliminuje se riziko přenosu infekčních chorob.

Indikaci (doporučení) k autolognímu odběru krve před plánovanou operací provádí operatér či anesteziolog. Doporučí druh a počet potřebných transfuzních přípravků, datum a místo chirurgického výkonu a požadované předoperační vyšetření.

Odběry se zpravidla zahajují 2 3 týdny před operací, aby nedošlo k překročení doby použitelnosti odebrané krve. Doporučujeme však nejpozději 7 dní před plánovaným datem operace. Nejzazší termín pro odběr je 4 dny před plánovaným datem operace. Optimální interval mezi jednotlivými odběry je také alespoň 7 dní.

Při dobrých hodnotách krevního obrazu lze poslední odběr provést minim. 4 dny před operačním výkonem. Termíny odběrů jsou plánovány vždy s ohledem na termín operace a na termín expirace transfuzního přípravku.

 

Popis odběru autologní krve

K prvnímu odběru se pacient dostaví s vyplněnou žádankou k autolognímu odběru, uvedenou diagnosou, zhodnocením lékaře a kompletní terapií, průkazkou zdravotní pojišťovny a občanským průkazem.

Dodržovat řádný pitný režim před, i po odběru, není třeba být lačný (vhodné sníst rohlík s marmeládou, banán, jablko nikoliv tučná jídla, slazený čaj, popřípadě ředěný džus).

Preparáty ze skupiny antiagregačních léků (Anopyrin, Godasal, Stacyl) dop. 3-5 dnů před plánovaným odběrem vysadit. Léky hypotensiva po odběru.

Každý dárce je před odběrem poučen a vyšetřen lékařem. Lékař rozhodne o množství odebrané krve podle aktuálního zdravotního stavu dárce (v rozmezí 380-460 ml). Délka trvání odběru je 5-12 min. Obvykle je odebrána 1 transfuzní jednotka krve.

Krev každého dárce je vyšetřena na přítomnost infekce virem HIV, žloutenky typu B a C, a syfilis. Pokud není autologní odběr proveden, nejsou odebírány žádné vzorky k vyšetření.

Doba použitelnosti odebrané krve je 42 dnů (6 týdnů) ode dne odběru. V případě, že autologní odběr a z něj vyrobené transfuzní přípravky nebudou pacientovi podány – budou zlikvidovány.

 

Riziko pro dárce krve

Slabost, závrať, mdloby, kolaps – jsou způsobeny pomalejším přizpůsobením krevního oběhu úbytku krve, popř. nepřiměřenou psychickou reakcí na odběr (prevencí je zejména dostatečný příjem tekutin).

Krevní výron v místě vpichu (prevencí je řádné stisknutí místa vpichu po odběru).

Je možné, že budete při operačním výkonu potřebovat více krve, než jsme Vám mohli odebrat. V tomto případě Vám bude podána darovaná, allogenní krev.

Materiál používaný při odběru krve je zásadně na jedno použití.

Riziko přenosu infekce na dárce je při odběru vyloučeno.

 

K autolognímu odběru se objednávejte telefonicky

 

Frýdek - Místek
Havířov
Bohumín
Valašské Meziříčí
Opava
Nový Jičín