Ochrana osobních údajů

 

 

Prohlášení o dodržování pravidel ochrany osobních údajů dle Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů-GDPR).

 

Krevní centrum s.r.o., se sídlem tř. T. G. Masaryka 495, Frýdek-Místek 738 01, Česká republika, IČO: 26798981, Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě odd. C, vložka 27334, dne 10.3.2003

Email: 

Krevní centrum s.r.o. tímto čestně prohlašuje, že je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), že přijalo v souvislosti s nástupem platnosti pravidel ochrany osobních údajů subjektů patřičná technická a organizační opatření tak, aby osobní údaje byly zpracovávány zákonně, účelně a v minimálním množství a tak, aby co nejvíce ochránilo práva subjektů údajů.

Za účelem výše uvedeného společnost Krevní centrum s.r.o.:

  • provedla audit zpracování osobních údajů;
  • přijala interní předpisy zavazující své zaměstnance k určeným postupům při zpracování osobních dat subjektů údajů;
  • spolupracuje se zpracovateli osobních údajů, kteří mají garance dle GDPR nebo jsou vhodně ošetřeni smlouvou o zpracování osobních údajů;
  • přijala organizační a technická opatření na úrovni listinného i elektronického zpracování osobních údajů; a provedla opatření k transparentnímu informování dotčených subjektů údajů.

 

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

 

Vedení zdravotnické dokumentace a plnění dalších povinností Správce jako poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb pracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, sta­novených zejména:

a) zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),

b) zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (pracovně-lékařská péče),

c) zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (provádění laboratorních expertíz a vyšetření),

d) zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),

e) zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

f) zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

g) zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,

h) zákonem č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství,

i) zákonem č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon),

j) zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,

k) vyhláška č. 143/2008 Sb., vyhláška o lidské krvi

l) zákon č.48/ 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

m) mzdová evidence je vedena podle zákona č. 262/2004 Sb., zákoníku práce,

n) povinné očkování je poskytováno podle § 45 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Těmito předpisy dochází k realizaci omezení rozsahu povinností a práv podle čl. 23 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení.

 

Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely opravněných zájmů příslušného Správce či třetí strany

 

Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z poskytnutých zdravotních služeb, případně i pro ochranu životně důležitých zájmů pacienta / klienta nebo jiné fyzické osoby, zejména hrozí-li jim újma na zdraví nebo smrt.

 

Souhlas

Pokud pro zpracování osobních údajů není jiný právní důvod, je možnost použít souhlasu subjektu osobních údajů. Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 

Zaměstnanci Správce (jako poskytovatele zdravotních služeb) se způsobilostí k výkonu zdravotnic­kého povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientem, zákonným zástup­cem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba, rodinní příslušníci pacienta, jiní poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi, osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace ve smyslu § 65 zákona č. 372/2011 Sb., zejména pověřený příslušný správní orgán, orgán ochrany veřejného zdraví, Státní ústav pro kont­rolu léčiv, Ústav zdravotnických informací a statistiky, zdravotní pojišťovny, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárnická komora, pověření lékaři posudkové služby okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení pověření provedením kontroly, Veřejný ochránce práv a pověření zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem zjišťování podkladů potřebných k plnění úkolů podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo jiných právních předpisů upravujících činnost a úkoly uvedených subjektů, státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy), daňoví poradci, auditoři, exekutoři, Česká správa sociálního zabezpečení, zaměstnavatele klientů, poskytovatelé softwarů a obdobných činnosti, výrobci, dodavatelé a servisní služby zdravotní techniky a zařízení, subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

 

Účely zpracování OÚ

 

Krevní centrum s.r.o., zpracovává OÚ za těmito stanovenými účely:

a) poskytování lékařských služeb,

b) poskytování ambulantní zdravotní péče,

c) poskytování laboratorní diagnostiky,

d) poskytování transfuzních služeb,

e) poskytování lékárenských služeb,

f) poskytování ostatních služeb, souvisejících s laboratorní a transfuzní službou,

g) poskytování pracovně preventivních služeb,

h) poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady

 

Kategorie OÚ

 

Krevní centrum s.r.o., zpracovává k dosažení stanovených účelů tyto kategorie OÚ:

a) identifikační osobní údaje, které slouží k přesné identifikaci fyzické osoby, tj. zejména jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště nejenom pacienta, klienta, dárce, ale i osob příbuzných či blízkých („identifikační osobní údaje“),

b) kontaktní osobní údaje, tj. korespondenční adresa, telefonní číslo, email, („kontaktní údaje“), 

c) popisné osobní údaje o příbuzenských a podobných vztazích mezi osobami, a to v rozsahu nezbytném pro kvalifikaci a ověření splnění podmínek příslušné právní skutečnosti („popisné údaje“),

d) citlivé osobní údaje o zdravotním stavu žadatelů, tj. zda je žadatel je držitelem průkazu TP, ZTP či ZTP/P, o druhu tělesného postižení, o pohybových omezeních, případně dalších informacích o zdravotním stavu či tělesných omezeních subjektu údajů („údaje o zdravotním stavu“),

e) osobní údaje zachycené fotografiemi nebo obrazovými a zvukovými záznamy projevů fyzických osob v rámci monitorování prostoru kamerovým systémem („kamerové záznamy“), g) údaje o bezúhonnosti, příp. náboženské, rasové, etnické či obdobné příslušnosti.

 

Kategorie subjektů údajů

 

Krevní centrum s.r.o., zpracovává OÚ pouze těchto kategorií subjektů údajů:

a) osobní údaje pacientů žádajících zdravotní nebo laboratorní péči,

b) osobní údaje příbuzných osob nebo osob doprovázejících pacienta,

c) osobní údaje zdravotnických pracovníků,

d) osobní údaje dárců,

e) osobní údaje stěžovatelů,

f) osobní údaje dodavatelů prací, materiálu a služeb (smlouvy/objednávky),

g) osobní údaje smluvních stran u jiných typů smluv (zařízení, poskytovatelů software), nájemců apod.),

h) osobní údaje osob vstupujících do objektů střežených kamerovým nebo podobným záznamovým systémem.

 

Doba zpracovávání a následná doba uchovávání OÚ

 

Krevní centrum s.r.o., zpracovává pro naplnění příslušného účelu OÚ po dobu:

a) přikázanému zejména vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů,

b) nezbytnou k vyřízení žádosti nebo nabídky podané subjektem údajů,

c) platnosti smlouvy uzavřené mezi Krevním centrem s.r.o., a subjektem údajů, po kterou mohou vznikat Krevnímu centru s.r.o., nebo subjektu údajů práva nebo povinnosti na základě uzavřené smlouvy,

d) po kterou má Krevní centrum s.r.o., za subjektem údajů jakoukoli peněžitou nebo nepeněžitou pohledávku, nebo po kterou má jiný správce nebo zpracovatel  vůči subjektu údajů jakýkoli peněžitý nebo nepeněžitý dluh,

e) po kterou je zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti Krevního centra s.r.o.,

f) nezbytnou pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Krevního centra s.r.o., subjektu údajů nebo jiné dotčené osoby.

Po skončení účelu zpracování jsou OÚ dále uchovávány podle své povahy dle skartačního řádu (příloha č. 3 vyhl. č. 98/2012 Sb.)

To neplatí pro OÚ zpracovávané na základě kamerového systému. Tyto OÚ Krevní centrum s.r.o. zlikviduje bezodkladně po pominutí účelu jejich zpracovávání. Krevní centrum s.r.o. zlikviduje OÚ, pomine-li poslední účel jejich zpracovávání a uplyne-li doba jejich uchovávání, skartací, výmazem, či jiným způsobem, kterým znemožní jakékoli jejich budoucí zpracovávání.

 

Vaše práva jakožto subjektu údajů 

 

Sdělujeme Vám, že máte vůči Krevnímu centru jakožto správci Vašich osobních údajů následující práva vyplývající z Obecného nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů:

  • Právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od Krevního centra jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracováván a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Obecného nařízení;
  • Právo požadovat opravu osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů;
  • Právo požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Obecného nařízení. Toto právo není absolutní. Ve vyjmenovaných případech jej nelze uplatnit (např. vyžaduje-li další zpracování právní předpis nebo je zpracování prováděno ve veřejném zájmu v oblasti veřejného zdraví);
  • Právo požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Obecného nařízení (např. popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů za splnění dalších podmínek).
  • Právo na přenositelnost údajů, za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Obecného nařízení, pokud se zpracování provádí automatizovaně a zároveň se jedná o údaje, které se Vás týkají a které jste Krevnímu centru poskytli a zároveň se jedná o údaje, které Krevní centrum zpracovává s Vaším (výslovným) souhlasem, nebo které zpracovává pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Jsou-li splněny uvedené podmínky, Krevní centrum Vám údaje poskytne ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci nebo můžete požádat, aby údaje byly předány jinému správci přímo.
  • Právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Obecného nařízení proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se jedná o zpracování pro splnění úkolu prováděném Krevním centrem ve veřejném zájmu (např. výkon státního zdravotního dozoru), dále v případech, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Krevního centra (bezpečnost a ochrana majetku, např. provozování kamerového systému) a dále v případech přímého marketingu. V takovém případě nebude Krevní centrum tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy Krevní centrum zpracovává Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy, či když mu jejich zpracování ukládá zákon.

Pokud Krevní centrum obdrží Vaši žádost ve smyslu tohoto článku, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Vaší žádosti nevyhověl, je povinen Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnostech podat stížnost u dozorného úřadu a žádat o soudní ochranu.

V určitých případech, stanovených Obecným nařízením, není Krevní centrum povinno zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak  zejména pokud Vám Obecné nařízení takové právo nepřiznává nebo bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám může Krevní centrum uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Krevní centrum obdrží Vaši žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, může Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. Informace o tom, že jste u něj uplatnili svoje práva a jak byla Vaši žádost vyřízena, si Krevní centrum po přiměřenou dobu (max. 3 roky) uloží za účelem dokladování této skutečnosti a ochrany svých práv.

 

Dozorový úřad 

 

V případě, kdy se domníváte, že Krevní centrum zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

nebo máte právo požádat o soudní ochranu.

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Krevní centrum s.r.o. se sídlem ve Frýdku-Místku má ustanoveného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vybaven odpovídajícími pravomocemi a je zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů. Můžete se na něj obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a při výkonu Vašich práv.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

tř. T. G. Masaryka 495, Frýdek-Místek 738 01

email: 

tel.: 731 657 402

 

Společnost Krevní centrum s.r.o., se tímto zavazuje, že ať bude zpracovávat osobní údaje jako správce nebo jako zpracovatel, bude v souladu s nařízením GDPR a bude dodržovat pravidla ochrany osobních údajů subjektu údajů.

 

Ve Frýdku-Místku  dne 16.7.2018

MUDr. Boris Bubeník

Ředitel Krevního centra s.r.o