Laboratorní příručka Laboratoře Krevního centra s.r.o.

 

Úvod

 

Naše laboratorní příručka je určena pro širokou zdravotnickou veřejnost: lékaře, zdravotní sestry, laboratorní pracovníky pro lepší a rychlejší orientaci v nabídce laboratorních testů prováděných v naší laboratoři. Je umožněno do ní nahlédnout i laikům, pacientům, kteří potřebují získat informace například ohledně jejich přípravy před vlastním vyšetřením, vydáváním výsledků apod.

Požadování (indikace, indukce) a hodnocení (interpretace) laboratorních testů spolu velmi úzce souvisí. Všechna laboratorní vyšetření mají část preanalytickou (příprava pacienta, odběr biologického materiálu, transport do laboratoře, předzpracování a uchování vzorku do doby analýzy), vlastní část analytickou (provedení analýzy, stanovení výsledků) a část postanalytickou (interpretace výsledků a jejich distribuce k ordinujícímu lékaři).

Pro diagnostický, potvrzovací, léčebný nebo monitorovací proces je nezbytné, aby si lékař objednal správná vyšetření, aby obdržel kvalitní laboratorní výsledky a hlavně, aby uměl výsledky správně zhodnotit.

Aby byl požadavek laboratorního testu maximálně účelný, je třeba aby:

·                 Ordinace laboratorního vyšetření byla prováděna cíleně

·                 Ordinující lékař znal význam požadovaného testu

·                 Opakování vyšetření bylo podřízeno rychlosti metabolického obratu daného analytu in vivo, současně aby toto opakování respektovalo obecně uznávaná pravidla pro stanovení správné diagnózy.

Široká nabídka vyšetření v naší laboratoři je podmíněna moderním vybavením laboratoře a kvalifikovaným personálem (viz naše internetové stránky www.krevnicentrum.cz).

Při interpretaci výsledků je nutné si vždy uvědomit, že referenční hodnoty jsou pouze informativní. Důležité je komplexní posouzení celkového stavu pacienta včetně důkladně zjištěné anamnézy.

 

 LP B-01 Identifikace laboratoře a údaje

 LP B-02 Základní informace o laboratoři

 LP B-03 Zaměření laboratoře

 LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

 LP B-05 Organizace laboratoře, členění...

 LP B-06 Spektrum nabízených služeb

 LP B-07 Popis nabízených služeb

 LP C-01 Manuál pro odběry vzorků. -základní informace

 LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

 LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

 LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření

 LP C-05 Používaný odběrový systém

 LP C-06 Příprava pacienta před vyšetření

 LP C-07 Identifikace pac. na žádance a vzorku

 LP C-08 Odběr vzorku

 LP C-09 Množství vzorku

 LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilital.

 LP C-11 Základní informace k bezpečnosti práce

 LP C-12 Informace k dopravě vzorků

 LP C-13 Informace o zajišťované svozu biologického materiálu

 LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorků.

 LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku

 LP D-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi

 LP D-05 Smluvní laboratoře - přehled

 LP E-01 Hlášení výsledků v kritických  intervalech

 LP E-02 Informace o formách vydávání výsledků

 LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

 LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 LP E-06 Změny výsledků a nálezů

 LP E-07 Interval od dodání vzorku k vydání výsledků

 LP E-08 Konzultační činnost laboratoře

 LP E-09 Způsob řešení stížností

 LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří

 LP E-11 Samoplátci a cizinci

 LP G-01 Pokyny pro oddělení a pacienty