Autologní odběry

INFORMACE PRO LÉKAŘE

Autologní odběr /autotransfuze/ 

 

je odběr plné krve. Konečné transfuzní přípravy z odběru slouží výhradně k hemoterapii pacienta, kterému byl odběr proveden. Vylučuje přenos původců transfuzí přenosných infekcí, aloimunizaci a vylučuje další komplikace, které jsou spojené s podáním alogenní/ dárcovské /krve. Autologní odběr krve je žádoucí u pacientů s klinicky významnými protilátkami.

       I.            Návrh na autologní odběr podává lékař operačního týmu

       II.            Autotransfuzi pak indikuje praktický lékař, lékař odborné ambulance.

 

Indikující lékař hodnotí způsobilost k odběru

 

 

1)       Musí posoudit zdravotní stav pacienta s ohledem k diagnosám, terapii, anamnéze, klinickému vyšetření,                          laboratorním nálezům. U závažných onemocnění kardiologických, neurologických či jiném vážném

         onemocnění je nutné vyjádření specialisty.

2)      Je žádoucí, aby indikující lékaři zhodnotili: mobilitu pacienta, jeho váhu, stav periferních žil, způsobilost k odběru,           ev. kolapsové stavy a jiné komplikace, které mohou souviset s odběrem.

3)      K autotransfuzi neodesílá pacienty, kteří užívají antibiotika, mají průjmové onemocnění. /riziko bakteriémie/

4)      Pacienty, kteří užívají antikoagulantia, nutno hodnotit velmi individuálně. Lze odebrat pacienta, jehož aktuální INR           dosahuje hodnoty maxim. 3,0. V tomto případě bude k aplikaci použita jen AEBR a plazma bude zlikvidována.

5)      Indikující lékař pacientovi zajistí včasnou medikaci preparáty železa a to 2 týdny před plánovaným odběrem.

6)      Preparáty ze skupiny antiagregačních léků/  Anopyrin, Godasal, Stacyl/ dop. 3-5 dnů před plánovaným odběrem           vysadit.

 

Individuální posouzení způsobilosti k odběru

 

1)      Odběr nebude proveden při aktuálně probíhajícím průjmovém onemocnění, při aktuální antibiotické terapii.

2)      Věk dárce zejména nad 70 let, a váha, je-li pod 50kg.

3)      Těhotenství – vždy nutná domluva s gynekologem

4)      Jiná závažná onemocnění / dekompensovaná hypertense, srdeční arytmie hemodynamicky závažné, srdeční                 dekompensace, projevy ischemie v den dárcovství, akutní respirační infekt, epilepsie, závažná neurologická                     onemocnění, cévní mozková příhoda, nedostatečnost ledvin, porucha metabolismu a výživy, syphilis, systémové             revmatické choroby, poruchy krvetvorby,  koagulopathie a další.

 

Absolutní kontraindikace k autolognímu odběru

 

1)      Infarkt myokardu v kratší době než 3 měsíce, instabilní AP, AV blok II. III. St, těžké koronární postižení, srdeční               vada s cyanosou, těžká aortální stenosa, oběhová nestabilita

2)      Nekontrolovaná či na terapii rezistentní hypertense

3)      Osoby s onemocněním nebo mající v anamnése : hepatitidu B, hepatitidu C, infekci HIV 1 a 2, infekci HTLV I a II.

4)      Probíhající bakteriální infekce

 

Autologní odběr

 

Samotný autologní odběr plné krve trvá do 12 minut a následně je krev dále zpracována a vyšetřena v předepsaných testech.

Preferované množství odebrané autologní plné krve se pohybuje v rozmezí 405 460ml, v  návaznosti na hodnoty krevního obrazu.

a)     erytrocyty bez buffy coatu resuspendované /AEBR/

b)     čerstvě zmražená plazma / AP/

 

1)      Pacient musí být informován o vyšetřeních, která se v souvislosti s autologním odběrem provádějí:

        •           před odběrem krevní obraz,

        •           po odběru pak HBsAg, anti HCV, HIV, Syphilis /tato vyšetření se prováději 1x v sérii požadovaných                                  autologních odběrů/, krevní skupina a protilátky proti červeným krvinkám

        •           při patologii v testech na HIV, žloutenku typu B a C a syphilis je postupováno podle platné legislativy

        •           transfuzní služba Krevního centra zajišťuje konfirmaci patologických nálezů v Národních referenčních                              laboratořích a spolupracuje s odbornými ambulancemi. Informace o konfirmaci patologických testů, je                            sdělena také pracovišti, které pacienta připravuje k operaci. To pak pacientovi sdělí rozhodnutí, zda další                        požadovaný odběr bude či nebude proveden. Výsledek konfirmačního testu je sdělen lékaři, který                                  autotransfuzi indikuje nebo navrhuje.

        •           v případě že autologní odběr a z něj vyrobené transfuzní přípravky nebudou pacientovi podány - budou                        zlikvidovány.

2)     Bude-li potřeba větší hemosubstituce než je počet připravených autologních transfuzních přípravků nebo u                    pacienta nebyl proveden autologní odběr vůbec, je možno pacientovi aplikovat alogenní transfuzní přípravky.

3)     Převoz autologních transfuzních přípravků do místa určení zajišťuje převozní služba Krevního centra s.r.o.

 

Základní podmínkou k odběru je dobrý zdravotní stav pacienta

 

Konečné rozhodnutí o provedení autologního odběru je na lékaři

TS Krevního centra s.r.o. 

 

Žádáme ošetřující praktické lékaře a odborné lékaře aby pacientovi podali předběžné poučení:

 

Informace o odběru krve k autotransfuzi

 

Vlastní, autologní krev je pro pacienta výhodnější než krev darovaná, allogenní. Předchází se tak potransfuzním komplikacím a eliminuje se riziko přenosu infekčních chorob.

Indikaci (doporučení) k autolognímu odběru krve před plánovanou operací provádí operatér či anesteziolog. Doporučí druh a počet potřebných transfuzních přípravků, datum a místo chirurgického výkonu a požadované předoperační vyšetření.

Intervaly mezi odběry jsou obvykle 7 dnů. Při dobrých hodnotách krevního obrazu lze poslední odběr provést minim. 3 dny před operačním výkonem. Termíny odběrů jsou plánovány vždy s ohledem na termín operace a na termín exspirace transfuzního přípravku.

 

Popis odběru autologní krve

 

K prvnímu odběru se pacient dostaví s vyplněnou žádankou k autolognímu odběru, uvedenou diagnosou, zhodnocením lékaře a kompletní terapií, průkazkou zdravotní pojišťovny a občanským průkazem.

Dodržovat řádný pitný režim před, i po odběru, není třeba být lačný /vhodné sníst rohlík s marmeládou, banán, jablko nikoliv tučná jídla, slazený čaj, popřípadě ředěný džus/

Preparáty ze skupiny antiagregačních léků / Anopyrin, Godasal, Stacyl/ dop. 3-5 dnů před plánovaným odběrem vysadit. Léky hypotensiva po odběru.

Každý dárce je před odběrem poučen a vyšetřen lékařem. Lékař rozhodne o množství odebrané krve podle aktuálního zdravotního stavu dárce (v rozmezí 380-460 ml). Délka trvání odběru je 5-12 min. Obvykle je odebrána 1 transfuzní jednotka krve.

Minimální interval mezi odběrem a operací jsou 3 dny.

Krev každého dárce je vyšetřena na přítomnost infekce virem HIV, žloutenky typu B a C, a syfilis. Pokud není autologní odběr proveden, nejsou odebírány žádné vzorky k vyšetření.

Doba použitelnosti odebrané krve je 42 dnů (6 týdnů) ode dne odběru. V případě, že autologní odběr a z něj vyrobené transfuzní přípravky nebudou pacientovi podány - budou zlikvidovány.

 

Riziko pro dárce krve

 

Slabost, závrať, mdloby, kolaps - jsou způsobeny pomalejším přizpůsobením krevního oběhu úbytku krve, popř. nepřiměřenou psychickou reakcí na odběr (prevencí je zejména dostatečný příjem tekutin).

Krevní výron v místě vpichu (prevencí je řádné stisknutí místa vpichu po odběru).

Je možné, že budete při operačním výkonu potřebovat více krve, než jsme Vám mohli odebrat. V tomto případě Vám bude podána darovaná, allogenní krev.

Materiál používaný při odběru krve je zásadně na jedno použití.

Riziko přenosu infekce na dárce je při odběru vyloučeno.

 

K autolognímu odběru se objednávejte telefonicky

 

Frýdek-Místek:     558 605 008, 736 688 767

Valašské Meziříčí: 573 034 132, 734 215 477

Havířov:               596 411 884, 605 279 112

Bohumín:             553 034 803, 731 588 537